Entra en vigor la bonificació del 50% de l’IBI municipal per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques

Dilluns, 2 de gener de 2023 a les 00:00

El dia 1 de gener de 2023 entra en vigor la modificació de l’Ordenança Fiscal número 1. Que regula l’Impost sobre béns immobles (IBI) i bonifica la instal·lació de sistemes d’aprofitament de l’energia solar per promoure la instal·lació de plaques fotovoltaiques i sistemes d’aprofitament tèrmic als habitatges del municipi del Bruc

A partir del dia 1 de gener del 2023, els habitatges que instal·lin plaques fotovoltaiques d'autoconsum per a ús individual gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota íntegra de l'impost durant 5 anys amb un màxim de 300,00 € anuals. Aquesta és una proposta que va néixer en el sí del grup de treball de Transició Energètica del Bruc.

Amb aquesta bonificació s’assoleix el màxim legal de bonificació de l’IBI del 50%, al mateix temps que està a la franja de màxima duració de les bonificacions d’IBI per la instal·lació de plaques fotovoltaiques d’altres municipis, que generalment van d’un a cinc anys. En el cas de béns immobles amb ús diferent al residencial en els quals s'hagin instal·lat sistemes fotovoltaics d'autoconsum per a ús individual, s’aplicarà la mateixa bonificació que pels habitatges d’ús residencial.

La instal·lació mínima de plaques fotovoltaiques  ha de ser d’1,5 KWp de potència nominal. La bonificació s’haurà de demanar de manera expressa per part de la persona propietària de l’habitatge abans de finalitzar l’exercici en què es fa la instal·lació i es concedirà per als 5 exercicis següents.

Rebran la mateixa bonificació del 50% de la quota, les instal·lacions solars tèrmiques que cobreixin un mínim del 60% de l’aigua calenta sanitària diària de l’habitatge i/o el 30% de l’aigua per a ús de sistemes de calefacció, amb un màxim de 300,00 € anuals durant 5 anys.

Aquesta bonificació és incompatible amb l’aplicació d’altres bonificacions previstes en aquesta ordenança. Quan, per a un mateix any fiscal i subjecte passiu, concorrin els requisits per a gaudir de més d'una, s’aplicarà la bonificació de major quantia.

Requeriments per sol·licitar la bonificació

Per a gaudir de la bonificació a instal·lacions solars tèrmiques, la persona propietària l’haurà de sol·licitar conjuntament amb el Certificat final d’obra de la instal·lació solar tèrmica, emès per l'empresa instal·ladora o tècnic competent, a on consti la data de finalització de la instal·lació, el Certificat d'homologació dels col·lectors solars tèrmics emès per l’Administració competent, el Certificat emès per l’instal·lador, o bé la memòria tècnica, a on s’especifiqui la marca, model i contrasenya d'homologació dels col·lectors solars instal·lats i la còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.

Per a les instal·lacions fotovoltaiques, caldrà presentar el Certificat final d’obra de la instal·lació fotovoltaica, emès per l'empresa instal·ladora o tècnic competent, a on consti la data de finalització de la instal·lació i la potència instal·lada, el document d’inscripció de la instal·lació en el Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC), la còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral i qualsevol altra documentació necessària per acreditar el compliment dels requisits tècnics establerts a l'Ordenança fiscal.

En el cas d’instal·lacions col·lectives d’autoconsum d’aprofitament individual, caldrà l'aportació de l'acord de repartiment en el qual es faci constar la potència assignada a cadascun dels participants. Prèviament al reconeixement de l'aplicació de la bonificació, en el cas d’immobles en els quals s'hagin instal·lat sistemes fotovoltaics d'autoconsum col·lectiu per a ús individual, els tècnics municipals hauran d'emetre, si escau, informe favorable relatiu al compliment dels requisits establerts a l’ordenança fiscal, a on es deixi constància de la potència elèctrica assignada a cadascun dels immobles que participen en l’habitual de la família. S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d’habitants.

Recordeu que addicionalment hi ha una bonificació de l'Impost de Construcció i Obres (ICIO) del 25% del total de les taxes (taxa administrativa + ICIO).

Com fer una Comunicació prèvia d'obres (CPO) per posar plaques fotovoltaiques?

1.CALCULA l'import a liquidar (EXCEL adjunt)
2. OMPLE aquest formulari específic, aquí
3. ADJUNTA'L i envia'l a la instància de CPO, aquí

Què és la Comunicació Prèvia d'Obres? La sol·licitud de Comunicació Prèvia d'Obres (CPO) permet agilitzar els tràmits de llicències d'obres menors, mitjançant la declaració responsable del ciutadà i l'autoliquidació de la llicència. 

Llegeix la notícia i sabràs com funciona, quines obres s'hi poden acollir, documentació necessària, el càlcul de la taxa de la llicència d'obres i la seva liquidació, aquí

 

 

 

 

 

 

 

 

Darrera actualització: 02.01.2023 | 10:01