Comunicat d'avui de l’Organisme de Gestió Tributària sobre els documents amb el termini de pagament vençut

Dijous, 30 d’abril de 2020

Si es tracta d’un rebut de cobrament periòdic, atès que el seu termini de pagament ha estat ampliat, podeu efectuar el pagament amb el mateix rebut: 
· Pagament en els caixers automàtics habilitats a l’efecte 
· http://orgt.cat/pagartributs 
· Trucant al 932 029 802

Si es tracta d’una liquidació d’ingrés directe, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat:  
· Document de pagament a orgt.cat/pagartributs
· Efectuar el pagament per telèfon 932 029 802

Si es tracta de la notificació de la provisió de constrenyiment, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat: 
· Document de pagament a orgt.cat/pagartributs
· Efectuar el pagament per telèfon 932 029 802

Més informació a: https://orgtn.diba.cat/ca/Home/noticia?codi=7115

 

Recordatori de l’ajornament i ampliació de terminis de les taxes municipals de l’Ajuntament del Bruc

Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
· Ampliació del termini de pagament de rebuts no domiciliats fins el 2 de juny
· Ajornats els rebuts domiciliats pel banc fins el 1 de juny

Taxa de subministrament de l'aigua, 4t trimestre
· Ampliació del termini de pagament de rebuts no domiciliats fins el 2 de juny 
· Ajornats els rebuts domiciliats pel banc fins el dia 1 de juny

Darrera actualització: 30.04.2020 | 15:44