Piscina Municipal

Temporada 2020

HORARIS
Matí:         10-11h col·lectiu gent gran (+65 anys)
                 11-14h públic general (tots els abonats, sense restriccions de calendari)
Migdia:     14-15h tancat per neteja
Tarda:       15-20h públic general (abonats, segons calendari de colors)

Cap de setmana i festiu:
Matí:         10-14h públic general (abonats, segons calendari de colors)
Migdia:     14-15h tancat per neteja
Tarda:       15-20h públic general (abonats, segons calendari de colors)

AFORAMENT
Per garantir les limitacions d’aforament, s’han establert uns dies d'ús de la piscina en funció de l'usuari abonat:
    •    Abonats (públic general), disposaran d’un calendari amb els dies d'accés a la piscina (en dies alternats de dos dies, sí i un dia, no). Hi haurà tres grups d'abonats.
    •    Abonats persones grans, si no hi ha canvis, podran utilitzar cada dia la piscina dins la seva franja horària.

Aforament del recinte 125 persones. Màxim 50 persones dintre de la piscina gran. Màxim 5 persones dintre de la piscina petita.

Consulta'l a temps real: https://www.clickergo.com/link/piscinamunicipaldelbruc

ABONAMENTS
Els abonaments podran ser individuals o familiars 
(monoparentals inclosos)

TARIFES (apartat documents)
Aquesta temporada els abonaments de temporada seran inferiors als de l'any anterior.

DECLARACIÓ RESPONSABLE (apartat documents)
Cal entregar-lo degudament omplert i signat a la piscina, abans del primer accés i tantes vegades com hi hagi canvis en la declaració. Guardeu-ne una còpia al mòbil per poder mostrar-la si us ho requereixen en el control d’accés a piscina.

BLUE BAR
Obert amb horari ininterrumput de dilluns a diumenge des de les 10 a les 23h

RECORDEM
No es pot portar ni menjar ni beure dintre el recinte de la piscina. No es pot entrar amb el calçat del carrer. Cal mantenir la distància de seguretat.

En funció de l'evolució de la pandèmia i de l'ús de la piscina al llarg de l'estiu, l'Ajuntament es reserva el dret de modificar les condicions d'accés i ús del recinte.

ATENCIÓ! S'HAN ESGOTAT ELS ABONAMENTS DISPONIBLES (actualització 09:00h 16/07/2020)
Si encara no tens el teu abonament, realitza la sol·licitud i t'afegirem a la llista d'espera. 

 

Sol·licitud abonament piscina 2020Avís legal

Protecció de dades

Responsable del tractament
El responsable dels tractaments realitzats és l’Ajuntament del Bruc, amb seu al Carrer Bruc del Mig, 55 (Barcelona). Telèfon: 93 771 00 06 Fax: 93 771 04 50 Web: www.bruc.cat

Finalitat
La finalitat del tractament de dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza l'Ajuntament i que seran accessibles en el registre d'activitats de tractament.

Legitimació
El tractament de les seves dades es realitza per al compliment d'obligacions legals per part de l'Ajuntament, de funcions realitzades en interès públic o en l'exercici de poders públics que li són atorgats. En els casos que la finalitat del tractament requereixi el seu consentiment, aquest caldrà que sigui prestat per mitjà d'una clara acció afirmativa. Es podrà consultar la base legal per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l'Ajuntament en el registre d'activitats de tractament.

Conservació de dades
Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la que es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es pugessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació.    

Comunicació de dades
Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte per obligació legal.Pot consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l'Ajuntament en el registre d'activitats de tractament.

Persona delegada de protecció de dades 
La persona delegada de protecció de dades (DPD) és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades a l'Ajuntament, que s'encarrega de supervisar, de manera independent, l'aplicació del compliment de la normativa de protecció de dades.Hi podeu contactar mitjançant:oCorreu electrònic:bruc.proteccio.dades@diba.catoAdreça: C\ Bruc del Mig 55, El Bruc (08294)oTelèfon: 93 771 00 06

On es troba regulada la persona delegada de protecció de dades (DPD)?
La figura de la persona delegada de protecció de dades es troba regulada en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE .

Quines són les funcions del delegat de protecció de dades (DPD)?
L'article 39 de l'RGPD, recull les funcions de la persona delegada de protecció de dades que són les següents:oInformar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l'encarregat del tractament i els empleats que s'ocupen del tractament, de conformitat amb aquest Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres.oSupervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d'altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les polítiques del responsable o de l'encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l'assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents.oOferir l'assessorament que se li sol·licita sobre l'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l'aplicació, de conformitat amb l'article 35.oCooperar amb l'autoritat de control.oActuar com a punt de contacte de l'autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l'article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.

Drets de les persones interessades
L’Ajuntament, mitjançant diferents sistemes de recollida d'informació en paper o format electrònic (instàncies, formularis, etc.), sol·licita als usuaris dades de caràcter personal, amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d'acord amb la normativa de protecció de dades vigent.

La persona interessada pot exercir els drets següents:

 • Dret de ser informat: Informar de manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill.
 • Dret d'accés: Saber si es tracten dades personals de la persona interessada i accedir a aquestes dades i obtenir informació.
 • Dret de rectificació: Rectificar les dades personals inexactes i completar les dades personals incompletes.
 • Dret de supressió (dret a l'oblit): Suprimir les dades personals.
 • Dret d'oposició: Oposar-se al tractament de les dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament: Marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.

Indicacions per a l’exercici d’aquests drets:

 • Es requereix omplir un model general de sol·licitud o instància per mitjà de la Seu electrònicao presencialment o per correu a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (C\ Bruc del Mig 55), acreditant la identitat de la persona interessada.
 • En els drets de rectificació, supressió o oposició, a l’efecte d’evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada.

L’Ajuntament denegarà, motivadament, peticions d’exercicis de drets de cancel·lació o oposició, en algun dels supòsits següents:

 • Una llei obliga a dur a terme el tractament de les dades.
 • Les dades són necessàries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment d’obligacions tributàries.
 • La persona afectada és objecte d’actuacions inspectores.

Drets d'imatge 
A l’hora d’exercir un d’aquests drets sobre fotografies o imatges captades per càmeres cal tenir en compte el següent:

 • Cal afegir la fotografia de la persona que exerceix el dret i especificar el lloc, la data i l’interval horari aproximat en franges no superiors a dues hores.
 • Per tal d’aclarir possibles dubtes es recomana indicar un telèfon o adreça electrònica de contacte.
 • En alguns casos pot ser impossible materialment satisfer el dret d’accés. Per exemple, càmeres que visualitzen imatges, però no les graven, imatges ja eliminades o plànols on la identificació física no és possible.