Institució

Els municipis i les comarques són els ens locals en què s'organitza territorialment la Generalitat de Catalunya.

Els municipis són entitats bàsiques de l'organització territorial de l'Estat i són també canals immediats de participació ciutadana en els assumptes públics, que institucionalitzen i gestionen amb autonomia els interessos propis i col·lectius.

Principi d'actuació administrativa i control de legalitat


Els ajuntaments han de servir amb objectivitat els interessos públics que li estan encomanats i han d'actuar d'acord amb els principis d'eficàcia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb ple sotmetiment a la Llei i al Dret.
Correspon als tribunals de justícia controlar la legalitat de les disposicions, els acords i els actes de les entitats locals.

Els municipis i les comarques són els ens locals en què s'organitza territorialment la Generalitat de Catalunya.

Els municipis són entitats bàsiques de l'organització territorial de l'Estat i són també canals immediats de participació ciutadana en els assumptes públics, que institucionalitzen i gestionen amb autonomia els interessos propis i col·lectius.

Potestats dels ens locals


L'autonomia dels ajuntaments està garantida constitucionalment a través de la legislació estatal i de la comunitat autònoma, reguladora dels diferents sectors de l'acció pública. Per al compliment de les seves finalitats, els ajuntaments tindran plena capacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o transmetre tota classe de béns, celebrar contractes, establir i explotar obres i serveis públics, obligar-se, interposar els recursos establerts i exercitar les accions previstes en les lleis.

Competències dels ens locals


Les competències pròpies dels ens locals són les que les lleis determinen. Aquestes competències s'exerceixen en règim d'autonomia i sota la responsabilitat dels ens locals, sens perjudici de la coordinació deguda en llurs programació i execució amb les altres administracions públiques, en els termes establerts per les lleis.

Les seves funcions


L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006 garanteix als municipis un nucli de competències pròpies que han d'ésser exercides per aquestes entitats amb plena  autonomia, subjecta només a control de constitucionalitat i de legalitat.

Els governs locals tenen en tot cas competències pròpies sobre les matèries següents, en els termes que determinin les lleis:

 1. L'ordenació i la gestió del territori, l'urbanisme i la disciplina urbanística i la conservació i el manteniment dels béns de domini públic local.
 2. La planificació, la programació i la gestió d'habitatge públic i la participació en la planificació en sòl municipal de l'habitatge de protecció oficial.
 3. L'ordenació i la prestació de serveis bàsics a la comunitat.
 4. La regulació i la gestió dels equipaments municipals.
 5. La regulació de les condicions de seguretat en les activitats organitzades en espais públics i en locals de concurrència pública. La coordinació mitjançant la Junta de Seguretat dels diversos cossos i forces presents al municipi.
 6. La protecció civil i la prevenció d'incendis.
 7. La planificació, l'ordenació i la gestió de l'educació infantil i la participació en el procés de matriculació en els centres públics i concertats del terme municipal, el manteniment i l'aprofitament, fora de l'horari escolar, dels centres públics i el calendari escolar.
 8. La circulació i els serveis de mobilitat i la gestió del transport de viatgers municipal.
 9. La regulació de l'establiment d'autoritzacions i promocions de tot tipus d'activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de l'ocupació.
 10. La formulació i la gestió de polítiques per a la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible.
 11. La regulació i la gestió dels equipaments esportius i de lleure i promoció d'activitats.
 12. La regulació de l'establiment d'infrastructures de telecomunicacions i prestació de serveis de telecomunicacions.
 13. La regulació i la prestació dels serveis d'atenció a les persones, dels serveis socials públics d'assistència primària i foment de les polítiques d'acolliment dels immigrants.
 14. La regulació, la gestió i la vigilància de les activitats i els usos que es porten a terme a les platges, als rius, als llacs i a la muntanya.
Darrera actualització: 8.10.2019 | 09:03
Darrera actualització: 8.10.2019 | 09:03