Pla d’Ocupació per a persones en situació d’atur per cobrir un lloc de treball de Peó, com a laboral temporal, de l'Ajuntament del Bruc

Dijous, 2 de març de 2023 a les 00:00

Mitjançant decret 166/2023 d’1 de març de 2023 s’estableixen els criteris generals que han de regir la selecció per  a la contractació d’un operari per al Pla d’ocupació en el marc del DA 9 Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre,  pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’ocupació.

La selecció té un finançament de la Diputació de Barcelona i té per objecte la contractació de peons polivalents per fer tasques de treballs senzills d'obra nova o manteniment de la brigada municipal per tal de conservar el bon estat d’instal·lacions i dependències municipals i de la via pública i mantenir l'ordre i la neteja tant en l'obra com en les eines que faci servir de conformitat amb les  instruccions fixades pel seu superior jeràrquic.

Les funcions generals seran les següents:

1. Realitzar tasques de manteniment de les instal·lacions i equipaments municipals i de la via pública sota les indicacions de l’encarregat o empleat en qui delegui.

2. Controlar el correcte estat de les instal·lacions i equipaments dels centres o espais on el lloc desenvolupa la seva activitat i vetllar pel seu bon ús.

3. Realitzar tasques de transport de materials amb vehicles.

4. Donar suport a l’equip de manteniment municipal.

5. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària i eines relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

Característiques del contracte:

Jornada : 100%

Horari: intensiva de matí

Durada: 9 mesos aproximats.

Sou brut: 1.538,42 €

Entre altres requisits, és necessari estar a l’atur (acreditar-ho mitjançant document DARDO o DARDE)

Es valorarà el següent:

  • Experiència professional demostra ble en les funcions equivalents a les descrites pel lloc de treball.
  • Formació relacionada amb el lloc de treball o formació superior en tasques especialitzades.
  • Nivell de català superior a l’assolit segons estudis.
  • Es realitzarà una entrevista personal que valorarà l’adequació del candidat/a al lloc de treball.
  • Presentació d’instàncies i documentació.

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s’hauran de presentar al registre de l’Ajuntament (presencial o via pàgina web) en el model de sol·licitud genèric que està a disposició dels interessats en el mateix registre o a la pàgina web https://seu-e.cat/ca/web/elbruc/tramits-i-gestions

El termini per presentar les sol·licituds és fins al 9 de març de 2023

Veure l’anunci aquí (document annex a la dreta)

Darrera actualització: 08.03.2023 | 11:45