L’Ajuntament del Bruc inicia l’elaboració del Pla Especial de Protecció del Patrimoni i Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals del Bruc

Dijous, 4 de maig de 2023

Durant els propers 15 mesos, un equip interdisciplinari de cinc persones elaborarà el document que permetrà estudiar i protegir el patrimoni més significatiu del municipi

El dia 2 de maig va tenir lloc a Can Casas la reunió d’inici de l’elaboració del Pla Especial de Protecció del Patrimoni amb l’equip redactor, els representants del servei de Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i l’Alcaldessa del Bruc, el Regidor d’Urbanisme i l’Arquitecte municipal per part de l’Ajuntament del Bruc.

En aquesta reunió d’inici, es va establir el mètode de treball de la primera fase del Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni del Bruc, que consisteix en el treball de camp per definir els elements arquitectònics, històrics, arqueològics i ambientals que constituiran el primer llistat provisional dels béns a catalogar, amb la proposta de les categories i nivells de protecció que haurà de tenir cadascun dels elements. Les primeres visites sobre el terreny seran la propera setmana i duraran uns tres mesos.

Un Pla especial de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals és un document normatiu que permetrà a l’Ajuntament del Bruc protegir el patrimoni més significatiu del municipi. Serveix per a la gestió urbanística i la protecció dels elements del patrimoni immoble amb valor historicoarquitectònic i del patrimoni arqueològic, així com del patrimoni natural, ambiental i paisatgístic, que s’incorporen als plans urbanístics municipals.

La redacció d’aquest Pla Especial va a càrrec del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona (SPAL) en col·laboració amb l’Ajuntament del Bruc. L’equip redactor està format per una arquitecta, un historiador, un arqueòleg, una biòloga i un advocat urbanista. Aquest equip estarà coordinat pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local i en contacte permanent amb l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament del Bruc.

El treball està finançat per la Diputació de Barcelona, amb un cost de 54.873,50€ (IVA inclòs). La durada prevista de realització del pla és de 15 mesos.

Quatre fases del treball d’elaboració del Pla Especial

La propera setmana s’iniciarà la primera fase del treball de camp, durant la qual l’equip redactor visitarà i recorrerà de forma exhaustiva el municipi per tal d’identificar els béns susceptibles a ser catalogats. Es clourà amb el lliurament a l’Ajuntament d’un llistat provisional amb un quadre resum dels béns catalogats i amb la proposta de les categories i nivells de protecció. Aquesta fase té una durada prevista de tres mesos.

La segona fase consistirà en la redacció de les fitxes de cada un dels elements que identifiquen els conjunts i els elements patrimonials rellevants (arquitectònics, arqueològics, paleontològics, socioculturals, etnològics, naturals, ambientals i paisatgístics) i estableixen el nivell de protecció al qual estan subjectes, determinant el tipus d’intervencions i/o actuacions possibles d’acord amb el contingut normatiu del Pla especial urbanístic de protecció per tal de garantir la preservació dels valors i de les formes tradicionals d’ocupació humana del sòl.

La tercera fase preveu l’elaboració de la memòria, la normativa i l’estudi econòmic, i la quarta fase inclou el lliurament del document final preparat per a la seva aprovació inicial.

L’elaboració de plans especial de protecció de patrimoni

Aquests plans són una diagnosi de la totalitat dels elements amb valors històrics, artístics, arquitectònics o paisatgístics, urbans i rurals, que conformen el patrimoni del Bruc. Des d'aquest punt de vista, i amb la realitat legislativa actual, els plans especials de protecció de patrimoni esdevenen un instrument bàsic mitjançant el qual els municipis pot exercir la gestió urbanística pel que fa a la protecció del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental.

La finalitat és la conservació, la investigació, la difusió i el foment del patrimoni arquitectònic, històric i ambiental del municipi, de tots aquells béns que mereixen una protecció i una defensa especial, de manera que puguin ésser gaudits pels seus veïns i veïnes i els puguem transmetre en les millors condicions a les generacions futures.

Objectius del Pla Especial de Protecció del Patrimoni

Els objectius d’aquests documents són els següents:

  • Reflexionar sobre el que han estat i han significat els llocs a través del temps, analitzant els conjunts urbans, tant des del punt de vista individual com formant part d'una unitat que defineix un paisatge; de la mateixa manera es tracten els conjunts i immobles rurals.
  • Determinar la singularitat tipològica de trames urbanes, independentment del valor arquitectònic dels seus edificis; d'aquesta manera, es procedeix a fer l'anàlisi urbanística del conjunt que es pretén catalogar.
  • Estudiar el context urbà com a capes superposades a través del temps, tenint en compte els diferents estrats històrics i arqueològics existents.
Darrera actualització: 4.05.2023 | 13:15