FAQ Especial Montserrat Parc | Recull de consultes veïnals

Dimecres, 14 de d’abril de 2021 a les 00:00

Recull de les inquietuds i consultes dels veïns i veïnes de Montserrat Parc, rebudes per correu electrònic i formulades a l’equip tècnic i polític de l’Ajuntament del Bruc (Regidoria d'Urbanisme).

1. Per què es vol tirar endavant la urbanització, tot i sabent el difícil moment econòmic actual? Per què l’Ajuntament vol obligar els veïns a fer una despesa tan gran en aquest moment?
Perquè la intervenció és urgent. La degradació de la urbanització és major a cada any que passa i incorpora problemàtiques socials que porten a un deteriorament de l’entorn social encara més grans.
Treballarem per aconseguir eliminar aquestes problemàtiques, i estem convençuts que aconseguir que Montserrat Parc sigui una urbanització endreçada i dinàmica comportarà un benefici social molt major.
Sabem que fer front a les obres representa un esforç molt gran per als veïns, però estem convençudíssims que el retorn en forma de millora de condicions de vida, qualitat de l’entorn social i revalorització en termes econòmics és molt superior.

2. Quins mecanismes hi ha previstos per facilitar el pagament als veïns?
L’Ajuntament no té capacitat financera per fer de banc i suportar el finançament d’aquells veïns que no puguin pagar de cop, per això s’han previst diferents mecanismes per possibilitar-ho:

  1. Un termini d’execució de les obres d’entre 4 i 6 anys. Això permetria als veïns pagar de forma esglaonada.
  2. Conveni amb Diputació de Barcelona per ajornar els pagaments fins a 36 mesos. Això permetria afegir un termini addicional als terminis del punt 1 anterior.
  3. Plans de finançament amb entitats financeres. Està previst buscar crèdits tous amb entitats financeres. Els primers contactes que s’han fet i l’experiència d’altres urbanitzacions de Catalunya ens permeten ser optimistes en aquest punt.

3. Si tot i això, encara hi ha veïns que no poden pagar, què té previst l’Ajuntament?
Els Serveis Socials de l’Ajuntament han demostrat especialment al llarg d’aquest any de la COVID’19, una capacitat de treball i de cerca de solucions per aconseguir que cap veí es veiés afectat per problemàtiques d’exclusió social. En el cas de Montserrat Parc, si és necessari, ho tornarem a fer.
L’Ajuntament es compromet a que, ni un sol veí que tingui la seva residència habitual a Montserrat Parc, hagi de patir un procés de desnonament.

4. El POUM significa l’inici immediat de les obres de Montserrat Parc?
No. El POUM significa reescriure la normativa urbanística del Bruc, i per tant, també de Montserrat Parc. L’aprovació Inicial del POUM encetaria un procés administratiu que tindria una durada mínima de 2 anys. Un cop aprovat definitivament, el POUM preveu que dins dels primers 6 anys des de l’aprovació, s’hagin d’iniciar les obres de Montserrat Parc. Per tant, tot i que ho fixa com una de les prioritats, l’inici de les obres no seria immediat.

5. Què implicaria per Montserrat Parc la aprovació del POUM?
El POUM significaria la reducció de l’àmbit de la urbanització. La Zona C (per sota de la carretera) deixaria de ser sòl urbà, i per tant la urbanització es composaria de les zones A i B.
D’altra banda, el POUM, un cop aprovat per la Generalitat, defineix i concreta els límits de la urbanització, i la defineix Polígon d’actuació en règim de cooperació.

6. Per què cal suprimir la Zona C?
Aquesta és una proposta que sorgeix a proposta dels tècnics, i que es basa en els següents arguments:

  • És la zona on fer el clavegueram tindria un cost més gran. La seva eliminació comporta una reducció del cost mitjà a tota la urbanització.
  • És la part on la urbanització està menys desenvolupada, i la Generalitat impulsa els Ajuntaments a frenar aquests desenvolupaments.

7. Què significa un Polígon d’actuació en règim de cooperació?
Significa que l’Ajuntament té l’obligació de liderar les obres d’urbanització (tramitació, contractació, licitació i pagament) i de traslladar-ne el cost als veïns mitjançant pagaments en diferents terminis (quotes urbanístiques). Aquesta, de fet, és la situació jurídica que ja té en aquests moments; el POUM el que fa és delimitar-la amb major exactitud.

8. I si les obres no tiren endavant?
Aquesta és una opció que l’Ajuntament NO pot contemplar. El fet que el model de gestió de les obres sigui en règim de cooperació obliga l’Ajuntament a treballar-hi activament.
La inacció suposa perjudicis evidents per a tothom: per a l’Ajuntament (degradació física i majors costos de manteniment) i per als veïns (degradació social i pèrdua de valor de les finques, entre d’altres)... aquesta és una situació que hem de revertir!

9. Els veïns que ja tenen una part de la urbanització feta davant de casa, pot ser que no hagin de pagar?
No. Tots els veïns hauran de pagar, de forma proporcional a les parcel·les i d’una forma equitativa en base a criteris que fixaran els tècnics que redactin el Projecte de Reparcel·lació Urbanística.
(Projecte de Reparcel·lació Urbanística: projecte que ha d’ajustar l’estructura de propietats del projecte a la realitat i en determina el repartiment de les quotes en base a criteris tècnics i de forma equitativa).

10. I els que puguin acreditar que van fer pagaments al promotor l’any 1970?
Segons preveu la Llei d’Urbanisme, hauran de pagar igualment. Les obres no es van arribar a completar, la urbanització no es va poder recepcionar i per tant, ara hauran de contribuir igualment com la resta de veïns.

11. Per què cal pagar, en el cas d’un veí que ha pagat la contribució urbana (IBI) cada any i des del primer dia?
Perquè són conceptes diferents. La contribució, com la pròpia paraula ja diu, serveix per contribuir a les despeses generals i ordinàries del municipi: escola bressol, biblioteca, serveis socials, salaris, manteniment, edificis, brigada...

12. Està pensat fer un nou estudi socioeconòmic a Montserrat Parc que abraci el 100% dels propietaris?
Sí. Aquesta és una proposta que recolzen per unanimitat els regidors del consistori. S’ha demanat pressupost i també s’ha demanat recolzament de la Diputació de Barcelona. Proposarem incloure aquesta despesa al pressupost de 2021, i si tinguéssim recolzament suficient per aprovar-lo, engegaríem l’estudi el segon semestre d’enguany.

13. L’Ajuntament és conscient que el resultat de l’estudi socioeconòmic pot posar de manifest que molts propietaris no podran fer front a les despeses?
L’Ajuntament no tan sols n’és conscient, sinó que és una de les seves principals preocupacions. 
Caldrà reforçar la capacitat econòmica i de treball dels Serveis Socials per fer costat a les persones en situació de vulnerabilitat.

14. Es pot obligar a pagar els veïns que tot just tenen diners per menjar?
L’obligació de pagar no la força l’Ajuntament, sinó que ve de la Llei d’Urbanisme. Partint d’aquesta premissa, l’Ajuntament es fa seu el repte d’aconseguir que absolutament cap veí quedi exclòs, cercant les solucions que calgui dins del marc de la legalitat.

15. L’Ajuntament també pagarà les quotes per les parcel·les que siguin de la seva propietat?
Sí. Les càrregues es distribueixen de forma equitativa, i l’Ajuntament haurà de pagar com un veí més per les parcel·les de la seva propietat.

16. Què passarà si molts veïns, veient que no poden atendre el pagament de les quotes, les lliuren a l’Ajuntament? Podrà pagar totes aquestes quotes l’Ajuntament?
Els estudis que s’han fet demostren que el valor d’una parcel·la un cop finalitzades les obres d’urbanització, és superior al valor inicial més el cost de les obres. És a dir, que la revalorització de les parcel·les un cop finalitzada la urbanització i amb possibilitat d’obtenir llicència d’edificació, és superior als imports que s’hagin pagat. Al DIES aquesta revalorització es calcula en un 25% aproximat). 
No obstant això, la capacitat econòmica de l’Ajuntament és limitada, i si hagués de fer front a quantitats molt elevades, això obligaria a la interventora i als serveis administratius a cercar un finançament que faci viable l’operació.

17. Es pot fer donació d’una parcel·la a l’Ajuntament i així alliberar-se del pagament del cost d’urbanització?
Sí, tot i que no és un procés automàtic ni senzill. Cal acreditar la incapacitat de pagament. L’acceptació de la cessió dependrà del moment en el que es trobi el procés d’urbanització i per tant del valor que tingui la parcel·la en aquell moment.

18. En cas que un veí decideixi donar la seva parcel·la per no haver de fer front al pagament, l’Ajuntament li cancel·laria el deute o només en descomptaria el valor de la parcel·la?
Com hem dit, aquesta és una opció poc probable; amb tota seguretat li surti millor vendre-la a algú que assumeixi l’obligació de pagament, ja que la revalorització esperada és més gran. No obstant, si s’acceptés la donació, caldria buscar el moment idoni per tal que el valor de la finca fos equiparable al deute acumulat.

19. Les obres preveuen fer-ho tot de nou?
No, la intenció és aprofitar tot allò que sigui aprofitable, per tal de reduir el cost al màxim. S’aprofitaran les instal·lacions noves d’aigua, alguns encintats de voreres, algun enllumenat...

20. Podem tenir la seguretat que s’ajustaran els costos al màxim?
Sí. L’Ajuntament és el primer interessat en que el cost de la obra sigui el més baix possible. L’únic requisit legal és que les instal·lacions i infraestructures acompleixin les normatives vigents.

21. Podran triar els veïns de Montserrat Parc els acabats que volen per la seva urbanització?
Està previst fer una consulta ciutadana, per tal que els veïns puguin escollir el nivell d’acabats. Amb aquestes consultes, tot i que per normativa no són vinculants, pretenem aplicar el que decideixin els veïns a la decisió final.
Podeu trobar informació sobre els diferents nivells d’acabats en els DIES: https://www.bruc.cat/ajuntament/grups-de-treball-i-comissions-oficials/montserrat-parc/informes-tecnics/#prettyPhoto[pdf]/8/

22. Són conscients que una part important dels veïns no tenen una sola parcel·la, i que, per tant, es poden veure abocats a pagar el doble o el triple del que correspongui a una parcel·la de 400 m2?
Sí. Aquest tema també ens preocupa, però la llei obliga a distribuir les càrregues de forma equitativa, i per tant, els que tinguin més metres quadrats hauran de pagar més.

23. Quins terminis d’execució contempla l’Ajuntament?
En el millor dels casos les obres podrien començar l’any 2025. En aquest cas caldria veure quina és la solució tècnica que es pren per la seva execució (estaríem en una forquilla d’entre 4 i 6 anys).
No obstant, de forma prèvia hi ha una sèrie de tramitacions complexes, que a més depenen d’obtenir les majories polítiques necessàries, per tant, en aquest moment és molt difícil preveure una data encara que sigui aproximada.

24. I els veïns, quan haurien de començar a pagar?
Si s’acomplissin els terminis de la pregunta anterior (inici de les obres el 2025), els veïns començarien a pagar a mitjans del 2024 i acabarien de pagar a mitjans del 2030.

25. Quina quantitat caldria pagar?
En aquests moments no disposem del projecte, i per tant, totes les xifres sobre les que treballem són aproximades, tot i que les han preparat tècnics qualificats i amb experiència.
Segons aquests informes (mireu el DIES), per una parcel·la estàndard (400 m2), la quantitat a pagar estaria entre els 15.000 € i els 25.000 €, depenent de la forma d’execució i dels acabats que s’acabin escollint.

26. Està previst demanar subvencions per Montserrat Parc? Aquestes subvencions es destinaran a rebaixar el cost de reurbanització per tal que els veïns paguin menys?
Sí. Cada any s’estan demanat ajuts i subvencions per avançar en la millora de la urbanització, i es seguirà fent.
Des de l’any 2015 (incloent la pujada d’aigua i la baixada de les fecals) s’ha fet inversió a Montserrat Parc en infraestructures bàsiques per import de 982.870,08€, dels quals 481.013,25€ han estat subvencions directes que han revertit en els veïns.

27. Està previst donar llicències d’obres abans no s’acabin les obres d’urbanització?
Sí. Aquest és un mecanisme que la llei preveu. Aquestes llicències estan condicionades a un informe del tècnic competent conforme l’estat d’execució i de tramitació de les obres en garanteix la seva correcta finalització. Com es veu, és una decisió més tècnica que política, però que treballarem per aconseguir que sigui el més ràpida possible.

28. Per què creu l’Ajuntament que ara és un bon moment per començar?
Aquest és un procés que ja s’ha fet amb èxit a moltes urbanitzacions al llarg de Catalunya. No serem els primers, però tampoc volem ser els últims.
Som conscients que per a les famílies, mai hi haurà un bon moment per incórrer en una despesa tan elevada, però, com hem mirat d’explicar en aquest document, pensem que els avantatges superen amb escreix els inconvenients. Per això apostem per engegar la millora de Montserrat Parc de forma decidida. 

El Bruc, a 14 d’abril de 2021.
 

 

Darrera actualització: 14.04.2021 | 17:15