Convocatòria d’urgència d’una borsa per la cobertura amb caràcter laboral temporal del lloc de treball d’agutzil de l’Ajuntament del Bruc.

Dilluns, 5 de juny de 2023

La selecció té per objecte la creació d’una borsa de treball per la cobertura amb caràcter laboral temporal del lloc de treball d’agutzil de l’Ajuntament del Bruc

Actualment hi ha la necessitat de contractació urgent i temporal d’una persona en motiu d’una baixa per incapacitat temporal.

Les funcions bàsiques són les següents:

-Realitzar la inspecció in-situ de la via pública, d’habitatges i obres privades al municipi tant per vigilar la seva legalitat i correcció com per a la comprovació dels permisos corresponents, detectant possibles objectes fiscals no declarats (guals, ampliacions, etc.), i en concret:

 • Proporcionar suport als Servei tècnics municipals en temes d’urbanisme i obres municipals.
 • Donar compte de les possibles infraccions urbanístiques, obres sense llicència, etc.
 • Controlar els incidents de la via pública, aparcaments, vehicles abandonats, gossos, etc.

-Lliurar notificacions, decrets, resolucions i altres actes administratius que li siguin encomanats a diferents destinataris: ciutadans, empreses i institucions públiques, etc.

-Realitzar desplaçaments als diferents centres oficials, altres administracions, etc.

-Realitzar encàrrecs diversos relacionats amb l’àmbit d’adscripció així com col·laborar en el desenvolupament d’actes oficials.

-Realitzar el lliurament i recollida de correspondència, notificacions i documentació diversa de la Corporació així com classificar-la i repartir-la entre els departaments, personal i instal·lacions municipals.

-Encarregar-se de l’exposició dels edictes al taulell d’anuncis així com en altres edificis i espai al carrer habilitats per a la col·locació de publicitat municipal, en concret penjar edictes a les cartelleres i cartells de les festes que organitza l’Ajuntament.

-Realitzar la inspecció i gestió en temes d’aigua, en concret:

 • Realitzar el control i coordinació de les tasques de manteniment de la xarxa d’aigua potable
 • (control clor, ph, possibles averies).
 • Realitzar el control i coordinació de les tasques de manteniment de l’estat de l’aigua durant la temporada de piscines.
 • Revisar in-situ els comptadors d’aigua potable.

 -Vetllar pel bon funcionament dels equipaments municipals, en concret:

 • Encarregar-se de l’obertura i el tancament de les instal·lacions o dependències municipals, així com de custodiar claus i d’altres tasques que se’n derivin d’aquesta.
 • Fer seguiment de l’enllumenat públic dels equipaments municipals informant sobre les anomalies als responsables oportuns.
 • Preparar i adequar les sales d’equipaments o aules per les activitats pròpies i per a la celebració de reunions, exposicions, o altres activitats.
 • Tenir  cura  dels  béns  mobles  municipals  que  s’utilitzen  durant  les festes  i  altres esdeveniments municipals i que molts cops també es cedeixen a les entitats del municipi sense ànim de lucre o als particulars.
 • Realitzar operacions bàsiques de manteniment del mobiliari urbà o bé el control i seguiment de les feines que, en el seu cas, facin els contractistes.
 • Donar suport, quan sigui necessari, en funcions de consergeria.

-Col·laborar en el muntatge i desmuntatge de la infraestructura necessària (carpes, tarimes, trasllat de mobiliari, llums, etc.) pel desenvolupament de festes populars i altres esdeveniments culturals i esportius que es puguin produir durant l’any.

-Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, fer servir les eines manuals i mecàniques requerides pel desenvolupament dels treballs encomanats, així com tenir cura del seu manteniment.

-Adoptar  en el  tractament  de  dades de  caràcter personal  les mesures d’índole  tècnica  i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació.

-I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Característiques del contracte:

Jornada: 100% Horari: intensiva de matí
Durada: Fins a la cobertura definitiva de la plaça.
Sou brut: Retribucions bàsiques: 21.807,94 euros Complement específic anual de 5.435,78 euros.
Termini de prova: 2 mesos

Requisits obligatoris:

 • Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa.
 • Tenir nacionalitat espanyola o estar en possessió de la residència legal a Espanya.
 • Estar en possessió del certificat d’estudis primaris o certificat d’escolaritat
 • Tenir el carnet de conduir B en vigència i amb saldo de punts.
 • Declaració de no tenir antecedents penals ni per delictes sexuals.
 • Declaració de no haver estat inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques ni haver estat separat per resolució disciplinària ferma del servei de l’administració pública.
 • Experiència professional demostrable en les funcions equivalents a les descrites pel lloc de treball.

Es valorarà:

 • Formació relacionada amb el lloc de treball o formació superior en tasques especialitzades.
 • Nivell de català superior a l’assolit segons estudis.
 • Es realitzarà una entrevista personal que valorarà l’adequació del candidat/a al lloc de treball.

Presentació d’instàncies i documentació.

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s’hauran de presentar al registre de l’Ajuntament (presencial o via pàgina web) en el model de sol·licitud genèric que està a disposició dels interessats en el mateix registre o a la pàgina web  https://seu-e.cat/ca/web/elbruc/tramits-i-gestions acompanyat de la següent documentació:

 • Còpia del DNI
 • Còpia carnet de conduir i document d’acreditació de saldo dels punts.
 • Currículum Vitae
 • Còpia del la titulació acadèmica requerida
 • Informe de Vida laboral

Termini de presentació de sol·licituds:

El termini per presentar les sol·licituds és del 5 de juny fins al 8 de juny de 2023 (ambdós inclosos). S’iniciarà un procés de selecció mitjançant entrevistes i valoració de l’experiència i formació.

 

 

 

 

Darrera actualització: 5.06.2023 | 14:27