Contractació d'urgència per a la cobertura d'un/una auxiliar administratiu/va per al departament de comptabilitat de l'Ajuntament del Bruc

Dimarts, 10 de gener de 2023 a les 00:00

S’estableixen els criteris generals que han de regir la selecció per a la contractació per urgència d’un/a auxiliar administratiu/va per al departament de comptabilitat per substitució temporal
de la titular de la plaça.

Les funcions específiques seran:

- Gestionar el pressupost (Participar en la tramitació d’expedients de modificació de pressupost).
- Gestionar la tresoreria municipal (actes d'arqueig, control i previsions d'ingressos i pagaments).
- Gestionar l'immobilitzat i el patrimoni (inventari comptable, amortitzacions...).
- Participar en l’elaboració i tramitació del compte municipal (tancament econòmic - patrimonial, dubtes de cobrament, romanents, ...)
- Calcular i presentar les liquidacions impositives davant l'AEAT i ATC (IVA, IRPF, 347, 950, ...)
- Gestionar el finançament i endeutament (informar, assessorar i tramitar expedients de préstec d'operacions de
tresoreria, etc.)
- Confeccionar fulls de càlcul i bases de dades per donar suport a altres unitats de treball (subvencions, facturació, etc.)
- Col·laborar en el seguiment d'expedients diversos (ordenances, convenis, ...).
- Supervisar tasques de Tresoreria i d'altres unitats (registre de factures, tresoreria, etc.)
- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària i eines relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la
seva disposició, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

Característiques del contracte:

Jornada:
100%
Horari: intensiva de matí, a excepció del dimecres que es realitza jornada de tarda
Durada: Durant la baixa per IT de la titular de la plaça.
Sou brut:
Sou base: 679,15 €
CD: 447,45
CE: 892,13€

Requisits obligatoris:

 • Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa.
 • Tenir nacionalitat espanyola o estar en possessió de la residència legal a Espanya.
 • Estar en possessió del títol ESO o equivalent.
 • Declaració de no haver estat inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques ni haver estat separat per resolució disciplinària ferma del servei de l’administració
  pública.

Es valorarà:

 • Experiència professional demostrable en les funcions equivalents a les descrites pel lloc de treball.
 • Formació relacionada amb el lloc de treball o formació superior en tasques especialitzades.
 • Coneixement específic de programes de comptabilitat, en especial Sicalwin.
 • Es realitzarà una entrevista personal que valorarà l’adequació del candidat/a al lloc de treball.

Presentació d’instàncies i documentació.

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s’hauran de presentar al registre de l’Ajuntament (presencial o via pàgina web) en el model de sol·licitud genèric que està a disposició
dels interessats en el mateix registre o a la pàgina web https://seu-e.cat/ca/web/elbruc/tramits-i-gestions acompanyat de la següent documentació:

 • Còpia del DNI
 • Currículum Vitae
 • Còpia de la titulació acadèmica requerida
 • Informe de Vida laboral

S’iniciarà un procés de selecció mitjançant entrevistes i valoració de l’experiència i formació.

L’alcaldessa
Bàrbara Ortuño Escriu

 

 

Darrera actualització: 10.01.2023 | 12:11