ANUNCI relatiu a la convocatòria del lloc de treball d’Auxiliar administratiu/va de Serveis econòmics de l’Ajuntament del Bruc, en règim de comissió de serveis, per acumulació de volum temporal de funcions de personal funcionari

Dimarts, 14 de març de 2023

 

En data 13 de març de 2023, per Decret 193/2023, s'han aprovat les bases i convocatòria per mobilitat interadministrativa, en règim de comissió de serveis per acumulació de volum temporal de funcions del lloc de treball d’Auxiliar administratiu/va de Serveis econòmics de l’Ajuntament del Bruc.

Les persones interessades caldrà que presentin la seva sol·licitud per prendre part en la convocatòria en el termini de 3 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Les sol·licituds es presentaran preferentment en via telemàtica, però també es podrà presentar i formalitzar a través del registre general de l'Ajuntament (C/ Bruc del Mig, 55 del Bruc) o per qualsevol dels altres mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El text íntegre de les Bases és el següent:


“BASES DE LA CONVOCATÒRIA, MITJANÇANT MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA, EN RÈGIM DE COMISSIÓ DE SERVEIS PER ACUMULACIÓ DE VOLUM TEMPORAL DE FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA DE SERVEIS ECONÒMICS DE L’AJUNTAMENT DEL BRUC“

L’Ajuntament del Bruc té la necessitat de cobrir mitjançant una comissió de serveis per acumulació de volum temporal de funcions del lloc de treball, el lloc d’Auxiliar Administratiu/va adscrit a Serveis Econòmics, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el què preveuen els articles 81 i 84 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, sobre la mobilitat funcionarial, d’acord amb el que estableixen els articles 185 a 188 del Reglament de Personal al servei de les Entitats Locals, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, que regulen els diversos supòsits en què es pot disposar una comissió de serveis, amb les següents característiques:


Descripció del lloc de treball:

Denominació del lloc de treball: Auxiliar administratiu de Serveis Econòmics

Grup d’accés: Grup C2

Nivell CD: 18

Retribució anual: Grup C2 + CE de 12.802,02 €/bruts


Requisits de participació i perfil:

-  Aquells previstos per al personal funcionari de carrera amb plaça definitiva del grup de classificació C, subgrup C2.

 

-   Les persones aspirants han de trobar-se en situació de servei actiu. Tanmateix, no pot prendre- hi part el personal funcionari que, com a conseqüència d'expedient disciplinari, es trobi en situació de suspensió d'ocupació, traslladat d'un lloc de treball o destituït d'un càrrec de comandament, mentre durin els efectes corresponents.

-   Estar en possessió del títol d’ESO, graduat escolar, formació professional de primer grau, o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d’obtenir-lo. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació i Ciència.

-   Acreditar el nivell de coneixements de la llengua catalana nivell de suficiència, nivell C de la Direcció General de Política Lingüística.


Competències:

Funcions dels llocs de treball:

a)  Tramitar els expedients de l’àmbit d’adscripció i fer el seguiment dels mateixos d'acord amb les directrius i els procediments establerts.

b)  Col·laborar en l'emissió dels instruments de pagament (xecs o transferències bancàries) i facilitar informació als creditors/es dels pagaments realitzats per la Tresoreria municipal.

c)   Realitzar operacions bàsiques de comptabilitat (ingressos, despeses, comptabilització de nòmines, transferències, etc.).

d)  Col·laborar en les tasques administratives que el seguiment del pressupost requereixi.

e)  Fer liquidacions (plusvàlues, ingressos de dret públic i altres tributs) així com mantenir contactes amb les entitats bancàries per dur a terme les tasques encomanades.

f)   Realitzar les declaracions d’I.V.A., així com les liquidacions i decrets corresponents als ingressos bruts.

g)  Realitzar les altes/ baixes i modificacions de censos i inventaris varis (nínxols, guals, lloguers de sales, ...).

h)  Atendre al públic personalment i telefònicament en totes aquelles qüestions de l’àmbit d’adscripció per a les que estigui facultat/da.

i)   Mantenir actualitzades les bases de dades de l’àmbit d’adscripció així com les dades relatives als indicadors i les incidències del servei per tal d’elaborar les estadístiques corresponents.

j)   Realitzar el suport administratiu al personal tècnic de l’àmbit d’adscripció.

k)  Mantenir els contactes necessaris amb altres organismes, administracions, empreses, etc. així com amb altres departaments de la Corporació per tal de realitzar   adequadament les tasques assignades.

l)   Controlar que la documentació generada, rebuda i emesa sigui la correcta així com mantenir actualitzat l’arxiu, arxivat i classificant documents i correspondència, i preparar les transferències per a l’arxiu definitiu segons els criteris fixats de gestió documental.

m) Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

n)  Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació.

o)  I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.


Forma d’ocupació del lloc: Comissió de serveis.

Durada: La comissió de serveis d’atribució temporal de funcions es preveu amb una durada de sis mesos, amb la possibilitat de prorrogar-la fins a sis mesos més.

 


Termini de presentació de sol·licituds: Atès que el procediment és per urgència, les persones interessades caldrà que presentin la seva sol·licitud per prendre part en la convocatòria en el termini de 3 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Es presentarà preferentment en via telemàtica, per Instància genèrica, però també es podrà presentar i formalitzar a través d’un dels canals següents, al registre general de l’Ajuntament (C/ Bruc del Mig, 55) o per qualsevol dels altres mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


L’òrgan de selecció emetrà un informe d'idoneïtat fonamentat en criteris de mèrits i capacitat, en base a :

-   Experiència desenvolupant llocs de treball preferentment en matèria de comptabilitat a l’àmbit públic.

-   Coneixement i experiència en funcions anàlogues al lloc de treball convocat.

-   Estudis i formació específica relacionada amb les funcions a desenvolupar en el lloc de treball.

-   Altres aspectes curriculars que pugui aportar la persona aspirant.


Es podrà realitzar una entrevista en el cas que es consideri oportú per verificar el perfil professional de les persones candidates.

Aquest informe inclourà una proposta motivada en favor d'una de les persones candidates que serà elevat a l'òrgan competent per tal de cobrir el lloc de treball pel sistema de comissió de serveis.”

 

Darrera actualització: 14.03.2023 | 21:29