Veure web activar estils
ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-
Idiomes:  esp  eng  fra

Funcions Junta de Govern

Funcions de la Junta de Govern

Es deleguen en la Junta de Govern Local les competències del Ple previstes a l'article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril que seguidament es detallen i que no resulten excloses expressament de la possibilitat de delegació d'acord amb la modificació a la Llei 7/1985, de 2 d'abril:

a) L'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària.

b) La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.

c) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada dels quals, dintre de cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, llevat les de tresoreria que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

d) Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost i, en qualsevol cas, els 6.000.000 d'€, així com els contractes i concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatres anys i els plurianuals de menor durada quan el seu import acumulat de totes les anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantitat assenyalada en aquesta lletra.

e) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els Pressupostos.

f) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.000.000 d'€, així com les alienacions patrimonials en els següents supòsits :

  • quan es tracti de béns immobles o béns mobles que estiguin declarats de valor històric  o artístic i no estiguin previstes en el pressupost.
  • quan estant previstes en el pressupost, superin els mateixos percentatges i quantitats indicats per a les adquisicions de béns.

L'Alcaldia podrà delegar en la Junta de Govern Local aquelles atribucions que li corresponen i que formalitzi per resolució de la que se'n donarà compte al Ple en la primera sessió ordinària que aquest celebri.

S'estableix un règim de sessions amb periodicitat quinzenal equivalent a dues sessions per cada quatre setmanes.

Ajuntament del Bruc
CIF P0802500I - Horari d'oficines: Matins de dilluns a divendres de 09h a 14h. Tardes de dimecres de 16h a 19h (del 15 de juliol al 31 d'agost tancat)
Bruc del Mig, 55. 08294 El Bruc T. 93 771 00 06
Diputació de Barcelona