ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-
Idiomes:  esp  eng  fra
 

Protecció de dades

En diverses pàgines del web institucional de l'Ajuntament del Bruc, es sol·licita als usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etcètera, per tal de dur a terme la gestió o servei que han sol·licitat, i amb el compliment de les condicions de seguretat i confidencialitat que exigeix la legislació vigent en cada cas.
Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers de l'Ajuntament del Bruc (declarats i consultables davant l'Agència Catalana de Protecció de Dades), d'acord amb la legislació o la normativa vigent en cada cas.
 
L'Ajuntament del Bruc garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, i també la implantació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixin la seguretat d'aquestes dades.
 
L'Ajuntament del Bruc utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.
 
D'acord amb la normativa de protecció de dades, la persona interessada pot exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.
 
Respecte l'exercici d'aquests drets:
Dret d'accés: Saber quines dades de la persona interessada té l'Ajuntament del Bruc
Dret de rectificació: Rectificar unes dades errònies de la persona interessada
Dret de cancel·lació: Eliminar unes dades de la persona interessada
Dret d'oposició: Demanar que es deixin de tractar unes dades de la persona interessada
 
Indicacions per a l'exercici d'aquests drets:
Es requereix omplir un model general de sol·licitud o instància (des d'aquí podeu accedir a l'imprès) i lliurar-lo presencialment a qualsevol oficina d'atenció ciutadana de l'ajuntament conjuntament amb una fotocòpia del DNI.
El dret d'accés només es pot exercir un cop cada any, tret de motivació específica
En cas d'exercir el dret de rectificació, cancel•lació o oposició, a l'efecte d'evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada.
L'Ajuntament del Bruc denegarà, motivadament, peticions d'exercicis de drets de cancel•lació o oposició, en algun dels supòsits següents:
  • Una llei obliga a dur a terme el tractament de les dades
  • Les dades són necessàries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment d'obligacions tributàries
  • La persona afectada és objecte d'actuacions inspectores
A l'hora d'exercir un d'aquests drets sobre fotografies o imatges captades per càmeres cal tenir en compte el següent:
  • Cal afegir la fotografia de la persona que exerceix el dret i especificar el lloc, la data i l'interval horari aproximat en franges no superiors a dues hores
  • Per tal d'aclarir possibles dubtes es recomana indicar un telèfon o adreça electrònica de contacte
  • En alguns casos pot ser impossible materialment satisfer el dret d'accés. Per exemple, càmeres que visualitzen imatges, però no les graven, imatges ja eliminades o plànols on la identificació física no és possible.
Ajuntament del Bruc
CIF P0802500I - Horari d'oficines: Matins de dilluns a divendres de 09h a 14h. Tardes de dimecres de 16h a 19h (del 15 de juliol al 31 d'agost tancat)
Bruc del Mig, 55. 08294 El Bruc T. 93 771 00 06
Diputació de Barcelona