ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-
Idiomes:  esp  eng  fra
 

Consulta l'estudi de mobilitat urbana de la diputació de Barcelona

Dimarts 06/11/2018

Els estudis de mobilitat urbana (EMU) són una eina per a les administracions locals en la planificació integrada de les diferents xarxes que conformen el sistema de transport. Pel caràcter transversal que juga la mobilitat en la nostra societat, les aportacions de l'EMU contribueixen també a la millora del medi ambient, de l'entorn urbanístic i del nivell socioeconòmic dels municipis.

Els EMU i, més concretament, els Plans de Mobilitat Urbana (PMU) tenen darrera una normativa i unes directrius que els regulen.

Pel que fa a la normativa vigent, la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat regula els Plans de Mobilitat Urbana com el document bàsic per configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya. Determina que el contingut dels PMU s'ha d'adequar als criteris i les orientacions establerts pels plans directors de mobilitat (PDM) de llur àmbit La seva elaboració i aprovació correspon als ajuntaments i són obligatoris per als municipis que, d'acord amb la normativa de règim local o el corresponent pla director de mobilitat, hagin de prestar el servei de transport col·lectiu de viatgers. També s'estableix que els PMU tindran una vigència de sis anys, període després del qual s'hauran de revisar.

Per altra banda, les Directrius Nacionals de Mobilitat constitueixen el marc de referència per l'elaboració dels plans directors de mobilitat i del plans de mobilitat urbana. Es composa d'una diagnosi, una definició de l'escenari de futur, una estratègia, les directrius de mobilitat que han de fer viable l'estratègia i uns indicadors que han de permetre fer seguiment de cadascuna de les directrius.

Per altra banda, el Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona 2013- 2018 estableix que tots els municipis de més de 20.000 habitants han de redactar un PMU.

Per al cas del Bruc, a continuació es presenta un Estudi de Mobilitat Urbana. Es tracta d'un EMU i no d'un PMU ja que no es troba en cap dels supòsits normatius en els que l'Ajuntament tingui l'obligatorietat de redactar un PMU. Així doncs, el Bruc realitza l'EMU a petició i per interès de l'Ajuntament.

Ajuntament del Bruc
CIF P0802500I - Horari d'oficines: Matins de dilluns a divendres de 09h a 14h. Tardes de dimecres de 16h a 19h (del 15 de juliol al 31 d'agost tancat)
Bruc del Mig, 55. 08294 El Bruc T. 93 771 00 06
Diputació de Barcelona