ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-
Idiomes:  esp  eng  fra
 

Aprovació de la convocatòria del procés selectiu per la provisió d’una plaça d’administratiu/va

Divendres 17/02/2017

Aprovació de la convocatòria del procés selectiu per la provisió d'una plaça d'administratiu/va a temps parcial enquadrada a la plantilla de personla laboral i la constitució d'una borsa de treball de l'Ajuntament del Bruc

Es fa públic, d'acord amb l'article 286.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que per Resolució de l'Alcaldia núm. 80/2017, de 15 de febrer, s'ha resolt convocar el procés de selecció per la provisió, mitjançant concurs-oposició lliure, d'una plaça administratiu/va a temps parcial enquadrada a la Plantilla de personal laboral, i la constitució d'una borsa de treball de l'Ajuntament del Bruc.

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es dirigiran al Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament del Bruc i es presentaran a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (Carrer Bruc del Mig, nº 55 - 08294 El Bruc) segons model Annex 3 de les Bases, i s'han de presentar en el termini de 20 dies naturals, comptats des de l'endemà al de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

També s'ha acordat modificar les Bases reguladores d'aquest procés de selecció així com l'annex 3 normalitzat per a la presentació de sol·licituds, que van ser publicades íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 29 de desembre de 2016 i amb remissió al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7281 de data 5 de gener de 2017.

 

S'adjunten les Bases reguladores del procés selectiu.

Ajuntament del Bruc
CIF P0802500I - Horari d'oficines: Matins de dilluns a divendres de 09h a 14h. Tardes de dimecres de 16h a 19h (del 15 de juliol al 31 d'agost tancat)
Bruc del Mig, 55. 08294 El Bruc T. 93 771 00 06
Diputació de Barcelona