ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-
Idiomes:  esp  eng  fra
 

Anunci de licitació de la concessió demanial del servei de bar-cafeteria de la piscina municipal del Bruc.

Dimarts 21/03/2017
Es fa públic que el Ple municipal, en sessió celebrada en data 15 de febrer de 2017, ha aprovat l'inici de l'expedient de contractació per a l'adjudicació de la concessió demanial de l'explotació del servei de Bar-cafeteria amb sistema de cocció de la piscina municipal del Bruc així com el corresponent Plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques que han de regir la concessió, pel que s'atorga un termini de 30 dies naturals d'informació pública a comptar del dia següent a la publicació d'aquest anunci, per tal que es puguin presentar-se al·legacions, si s'escau. Alhora, s'inicia l'expedient de contractació per procediment obert per a adjudicar el contracte, per tal que en el termini de 30 dies naturals a comptar del dia següent a la publicació d'aquest anunci, els interessats puguin presentar les seves proposicions, condicionant l'esmentat procediment a l'aprovació definitiva del Plec de clàusules.
 

Termini fins el 24 de març de 2017.

 

Veure en els documents adjunts.

 

 

Ajuntament del Bruc
CIF P0802500I - Horari d'oficines: Matins de dilluns a divendres de 09h a 14h. Tardes de dimecres de 16h a 19h (del 15 de juliol al 31 d'agost tancat)
Bruc del Mig, 55. 08294 El Bruc T. 93 771 00 06
Diputació de Barcelona