Mida text:
Augmentar el zoom Restaurar el zoom Augmentar el zoom 
Idiomes:  esp  eng  fra
 
FacebookTwitter
 

La institució

Nova façana de l'Ajuntament
Els municipis i les comarques són els ens locals en què s'organitza territorialment la Generalitat de Catalunya.

Els municipis són entitats bàsiques de l'organització territorial de l'Estat i són també canals immediats de participació ciutadana en els assumptes públics, que institucionalitzen i gestionen amb autonomia els interessos propis de les col·lectivitats.

 

Principi d'actuació administrativa i control de legalitat

Els ajuntaments han de servir amb objectivitat els interessos públics que li estan encomanats i han d'actuar d'acord amb els principis d'eficàcia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb ple sotmetiment a la Llei i al Dret.
Correspon als tribunals de justícia controlar la legalitat de les disposicions, els acords i els actes de les entitats locals.

Potestats dels ens locals

L'autonomia dels ajuntaments està garantida constitucionalment a través de la legislació estatal i de la comunitat autònoma, reguladora dels diferents sectors de l'acció pública. Per al compliment de les seves finalitats, els ajuntaments tindran plena capacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o transmetre tota classe de béns, celebrar contractes, establir i explotar obres i serveis públics, obligar-se, interposar els recursos establerts i exercitar les accions previstes en les lleis.

Competències dels ens locals

Les competències pròpies dels ens locals són les que les lleis determinen. Aquestes competències s'exerceixen en règim d'autonomia i sota la responsabilitat dels ens locals, sens perjudici de la coordinació deguda en llurs programació i execució amb les altres administracions públiques, en els termes establerts per les lleis.

 
Ajuntament del Bruc
CIF P0802500I - Horari d'oficines: Matins: de dilluns a divendres de 09h a 14h - Tardes: dimecres de 16h a 19h (del 15 de juliol al 31 de juliol tancat)
Bruc del Mig, 55. 08294 El Bruc T. 93 771 00 06
Diputació de Barcelona